Privacyverklaring

Privacy verklaring Kameleon Concepts

Rosa van Gorcum van Kameleon Concepts, gevestigd te Jozef Israelskade 70 H in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Jozef Israelskade 70 H
1073 PZ Amsterdam
06-31961322
rosa@kameleonconcepts.nl


Als je gebruik maakt van de diensten van Kameleon Concepts hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon, via het contactformulier of via email. Denk hierbij aan de volgende gegevens:

Bedrijfsgegevens

Adresgegevens

Email-adres

Website

Social Media

Telefoonnummer

KvK & btw-nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het afhandelen van jouw betaling

Contact met je op te nemen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om onze aangeboden dienst gedegen uit te kunnen voeren

Je een gepersonaliseerd project aan te kunnen bieden

Sommige persoonsgegevens zijn wettelijk verplicht, zoals gegevens die nodig zijn voor de bedrijfsadministratie/belasting.Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Bij Kameleon Concepts bewaren we jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens zijn verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kameleon Concepts maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen die besluiten kunnen nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kameleon Concepts gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kameleon Concepts verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kameleon Concepts en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rosa@kameleonconcepts.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kameleon Concepts wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kameleon Concepts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via rosa@kameleonconcepts.nl

Op de website van Kameleon Concepts tref je een aantal links aan naar andere websites. Kameleon Concepts draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van deze websites. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de site die je bezoekt. Ook is Kameleon Concepts niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere sites of aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Deze privacyverklaring kan door Kameleon Concepts aangepast worden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of een aanpassing in de privacywet. Deze privacyverklaring is voor het laatst op de hieronder aangegeven datum geüpdatet. Indien je onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van deze herziene verklaring blijken.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 25 november 2018